ETAP SZKOLNY KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ETAP SZKOLNY KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

flaga

28 listopada 2019 r. o godz. 10:50 w sali 16

odbędzie się etap szkolny konkursu przedmiotowego

z języka angielskiego

dla uczniów szkół podstawowych.

 

Konkurs organizowany jest trzystopniowo:

I stopień – zawody szkolne – zostaną przeprowadzone dnia 28.11.2019 r.;

II stopień – zawody rejonowe – zostaną przeprowadzone dnia 9.01.2020 r.;

III stopień – zawody wojewódzkie – zostaną przeprowadzone dnia 5.03.2020 r.

Zawody szkolne odbędą się w formie testu leksykalno-gramatycznego. Na wykonanie testu przeznacza się 60 minut.

Zawody rejonowe odbędą się w formie testu obejmującego zadania leksykalno -gramatyczne oraz zadania sprawdzające czytanie ze zrozumieniem.

Na wykonanie testu przeznacza się 90 minut.

Zawody wojewódzkie będą się składać z dwóch części:

1) część pisemna – w formie testu leksykalno-gramatycznego, sprawdzającego zasób słownictwa, stopień opanowania materiału gramatycznego oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem. Na wykonanie testu przeznacza się 90 minut;

2) część ustna – w formie rozmowy z komisją konkursową (5-8 minut) na jeden z wylosowanych tematów, podczas której uczeń powinien wykazać się umiejętnością: wypowiadania się, wyrażania własnych opinii oraz podtrzymywania rozmowy na tematy związane życiem codziennym (rodzina, dom, podróże, zakupy, zainteresowania, sposób spędzania wolnego czasu, święta, szkoła, telewizja, wakacje, sport, ulubiony pisarz, aktor, piosenkarz, itp.) oraz tematy związane z życiem młodego człowieka we współczesnym świecie (np. edukacja, rozrywka, sport, ekologia, środki masowego przekazu, żywienie, podróże, nauka i technika, świat przyrody, święta).

Wszyscy uczestnicy zawodów finałowych przystępują do części pisemnej i ustnej Konkursu.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach Konkursu.

Na wszystkich etapach konkursu wymagana jest znajomość zakresów tematycznych, grup leksykalnych, zagadnień gramatycznych i funkcji komunikacyjnych oraz umiejętności w zakresie poszczególnych sprawności odnoszące się do podstaw programowych nauczania języka obcego w szkole podstawowej.

Na II stopniu Konkursu wymagana jest ponadto:

1) znajomość słownictwa dotyczącego życia młodego człowieka we współczesnym świecie z uwzględnieniem realiów krajów angielskiego obszaru językowego;

2) użycie bardziej złożonych struktur leksykalnych i gramatycznych;

3) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania informacji oraz rozumienia ogólnego sensu tekstów pisanych (zawierających także słownictwo i struktury, których znaczenia uczeń może się domyślić z kontekstu).

Na III stopniu Konkursu wymagane jest także formułowanie płynnych i spójnych wypowiedzi, wyrażanie własnych opinii, a także właściwe reagowanie językowe na wypowiedź rozmówcy.

Do zawodów rejonowych awansują uczniowie, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia.

 

Tytuł laureata Konkursu przyznaje Kurator.

Laureatom Konkursu Kurator wydaje zaświadczenia.

Zaświadczenia są ważne na terenie całego kraju.

Uprawnienia laureatów stopnia wojewódzkiego (III stopień) konkursów dla szkół podstawowych:

1) celująca roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu objętego konkursem (celująca końcowa klasyfikacyjna z przedmiotu objętego konkursem – jeżeli tytuł laureata uczeń uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej);

2) zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu objętego konkursem;

3) przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Finaliści otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadpodstawowej

 

Regulamin konkursu znajduje się pod linkiem:

http://ko-gorzow.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/kp-regulamin-j.-angielski-2020-ok.pdf

 

Uczniowie klas IV-VIII chętni do udziału proszeni są

o zgłoszenie się do swoich nauczycieli języka angielskiego

keep

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
18
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy