Liga broni, liga radzi, liga nigdy Cię nie zdradzi!

Kochani!

Witamy w corocznym cyklu Szkolnej Ligi Językowej. W tym roku szkolnym głównym celem Ligi jest doskonalenie znajomości zasad polskiej ortografii i interpunkcji oraz posługiwania się poprawną polszczyzną. Zapoznajcie się z regulaminem oraz harmonogramem dyktand
oraz sprawdzianów językowych. Przypominamy, że uczestnictwo w Lidze obowiązuje każdego ucznia Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu. Powodzenia!

 

SZKOLNA LIGA JĘZYKOWA

w Gimnazjum nr 1 w Międzyrzeczu

 

Regulamin

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Szkolnej Ligi Językowej (zwanej dalej Ligą) jest Gimnazjum nr 1

     w Międzyrzeczu (zwanego dalej GM-1).

2. Konkurs jest organizowany pod patronatem Dyrekcji GM-1.

3. Treść zadań językowych Ligi przygotowywana jest przez Zespół Przedmiotowy Polonistów GM-1.

4. Uczestnictwo w Lidze jest całkowicie nieodpłatne.

5. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-3 gimnazjum GM-1.

6. Przewidywany czas trwania Ligi jest uzależniony od decyzji Zespołu Przedmiotowego

    każdego roku szkolnego.

§ 2.

Cele Ligi

1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną.

2. Wykorzystywanie wiedzy o języku w praktyce.

3. Rozwijanie dbałości o poprawność zapisu.

4. Kształtowanie i utrwalanie właściwych nawyków językowych wśród gimnazjalistów.

5. Przeciwdziałanie niedbałości językowej w mówieniu i pisaniu.

6. Rozwijanie zdrowej rywalizacji wśród uczniów.

7. Wspieranie nauczycieli w ich działaniach edukacyjnych odnoszących się do języka ojczystego.

§ 3.

Warunki uczestnictwa

1. Liga jest skierowana do uczniów klas 1-3 gimnazjum GM-1.

2. Uczestnictwo w Lidze obowiązuje każdego ucznia GM-1.

§ 4.

Założenia organizacyjne

1. Uczniowie piszą cyliczne sprawdziany językowe.

2. Każdy uczeń jest zakwalifikowany do etapu I.

3. Każdy sprawdzian dotyczy wybranych zagadnień językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych wg proponowanego wykazu treści        
    zgodnego z założeniami podstawy programowej dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

4. Sprawdziany oceniane są punktowo - za popełnione błędy są odejmowane punkty - (za błąd ortograficzny lub językowy - 1 punkt, za błąd
    interpunkcyjny - 0,5 punktu).

5. Za sprawdzian napisany bezbłędnie można zdobyć 20 punktów i od tej liczby odejmuje się punkty za popełnione błędy.

6. Wobec uczestników Ligi stosuje się następujący system oceniania sprawdzianów:

0 bł. – celujący

1 – 2 bł. – bardzo dobry

3 – 4 bł. – dobry

5 – 6 bł. – dostateczny

7 – 8 bł. – dopuszczający

9 bł. – niedostateczny

7. Wyniki konkursowe osób , które uzyskały minimum 90% pkt., będą systematycznie wywieszane na tablicy ogłoszeń.

8. Uczniowie posiadający najwyższą liczbę punktów za sprawdziany kwalifikują się do II etapu.

9.  II etap SLJ polega na napisaniu sprawdzianu podsumowującego znajomość poznanych w bieżącym roku zasad ort., jęz. i int.

10.Tytuł Mistrza Języka Polskiego otrzymuje osoba, która uzyskała minimum 95% poprawnego zapisu w sprawdzianie końcowym.

11. Tytuł I Wicemistrza i II Wicemistrza Języka Polskiego otrzymują osoby, które zajęły dwa kolejne miejsca.

12. Na każdym etapie Ligi uczniom zabrania się korzystania z jakichkolwiek form pomocy dydaktycznych oraz środków łączności.

13. Uczniom zabrania się używania korektora do poprawiania błędów w pracach pisemnych.

14. Uczniowie nieobecni podczas pisania przez klasę sprawdzianu mogą go napisać

      w terminie ustalonym ze swoim polonistą.

§ 5.

Nagrody dla uczestników Ligi

1. Organizator przewiduje nagrody indywidualne za zajęcie trzech pierwszych miejsc.

§ 6.

Harmonogram

1. Przewiduje się 4 etapy Ligi: I – październik, II – listopad ( część ortograficzna) , III - luty,

   IV- maj ( część językowa).

2. Każdy etap zostanie przeprowadzony we wszystkich klasach na lekcjach języka polskiego,

   a wyniki oddziałów ogłoszone w gablocie do połowy kolejnego miesiąca.

3. Zespół Nauczycieli Polonistów (Małgorzata Stucka, Anna Pawelska, Marcin Jędrowski,    

   Joanna Obrębska) jest odpowiedzialny za:

a) przygotowanie kolejnych ortogramów i dyktand oraz sprawdzianów językowych;

b) przeprowadzenie konkursu;

c) systematyczne publikowanie wyników.

                                                                                             Poloniści GM - 1

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
26
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

 

 

   
   
   

 

 

Licznik odwiedzin

1361991