Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego dla uczniów klas IV-VIII.

Dnia 21 listopada odbędzie się
etap szkolny konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego
dla uczniów szkół podstawowych.

Konkurs organizowany jest trzystopniowo:
1) I stopień – zawody szkolne – zostaną przeprowadzone dnia 21 listopada 2018 r.,
2) II stopień – zawody rejonowe – zostaną przeprowadzone dnia 7 lutego 2019 r.,
3) III stopień – zawody wojewódzkie – zostaną przeprowadzone dnia 7 marca 2019 r.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych:
1) na etapie szkolnym konkursu wymagane jest posiadanie przez uczniów ogólnej wiedzy leksykalno-gramatycznej i umiejętności językowych określonych w podstawie programowej w zakresie języka obcego nowożytnego,
2) na etapie rejonowym wymagana jest ponadto:
a) znajomość i umiejętność zastosowania bogatszego słownictwa oraz bardziej złożonych struktur leksykalno-gramatycznych umożliwiających posługiwanie się językiem niemieckim w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych podstaw programowych,
b) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania informacji oraz rozumienia ogólnego sensu tekstów pisanych;
3) na etapie wojewódzkim wymagane jest:
a) poprawne zastosowanie zróżnicowanych środków leksykalnych i gramatycznych
w zakresie tematycznym opisanym w wymaganiach szczegółowych podstaw programowych,
b) rozumienie ogólne bardziej złożonych pod względem językowym tekstów pisanych,
c) wyszukiwanie i selekcjonowanie zawartych w nich informacji szczegółowych,
d) redagowanie wypowiedzi pisemnej (np. SMS, e-mail, wpis na blogu, zaproszenie, życzenia, wiadomość, ogłoszenie, notatka, kartka pocztowa, uzupełnienie dialogu, odpowiedź na pytania)
e) właściwe reagowanie językowe na wypowiedź rozmówcy, formułowanie spójnych
i logicznych wypowiedzi ustnych,
f) podstawowa wiedza o krajach niemieckojęzycznych w zakresie kultury oraz życia codziennego.

Na zawodach szkolnych obowiązuje przeprowadzenie testu leksykalno-gramatycznego. Czas na rozwiązanie zadań nie powinien przekraczać 60 minut.

Na zawodach rejonowych zostanie przeprowadzony test leksykalno-gramatyczny, zawierający również zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu czytanego. Na jego wykonanie przeznacza się 90 minut.

Zawody wojewódzkie składają się z dwóch części, do których przystępują wszyscy uczniowie zakwalifikowani do tego etapu Konkursu:
1) część pisemna – test leksykalno-gramatyczny, sprawdzający zasób słownictwa, stopień opanowania materiału gramatycznego oraz podstawową wiedzę realioznawczą dotyczącą krajów niemieckiego obszaru językowego, a także czytanie ze zrozumieniem, formułowanie kilkuzdaniowej pisemnej wypowiedzi. Na wykonanie testu przeznacza się 90 minut.
2) część ustna – krótka rozmowa (5-10 minut) z komisją konkursową na jeden
z wylosowanych tematów związanych m.in. z życiem prywatnym, planami na przyszłość, zainteresowaniami, rodziną, przyjaźnią, świętami, nauką i techniką, kulturą, sportem, pracą, zdrowiem, podróżowaniem, turystyką, zakupami, żywieniem, edukacją, światem przyrody, miejscem zamieszkania.


Do zawodów rejonowych awansują uczniowie, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia.

Tytuł laureata Konkursu przyznaje Kurator.

Uprawnienia laureatów:
1) celująca roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu objętego konkursem (celująca końcowa klasyfikacyjna z przedmiotu objętego konkursem – jeżeli tytuł laureata uczeń uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej);
2) zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu objętego konkursem;
3) przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Finaliści otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadpodstawowej.


Wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału

w etapie szkolnym konkursu przedmiotowego

zapraszają

nauczyciele języka niemieckiego!

 

Zgłoś się i ty!

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
13
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy