Etap szkolny konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego.

Dnia 3 grudnia br. odbędzie się

etap szkolny konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego

dla uczniów szkół podstawowych.

Konkurs organizowany jest trzystopniowo:
1) I stopień – zawody szkolne – zostaną przeprowadzone dnia 03.12.2019 r.;
2) II stopień – zawody rejonowe – zostaną przeprowadzone dnia 12.02.2020 r.;
3) III stopień – zawody wojewódzkie – zostaną przeprowadzone dnia 11.03.2020 r.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych:
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach Konkursu:
1) na zawodach szkolnych Konkursu jest wymagane posiadanie przez uczniów umiejętności językowych opisanych w Podstawie programowej w zakresie języka obcego nowożytnego (wersja II.1);
2) na zawodach rejonowych Konkursu wymagane są ponadto:
a) znajomość szerszego zakresu środków językowych, w tym bardziej złożonych struktur leksykalno-gramatycznych (m.in. kolokacji, frazeologizmów), umożliwiających posługiwanie się językiem niemieckim w sytuacjach życia codziennego,
b) umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji oraz ogólnego rozumienia tekstów;
3) na zawodach wojewódzkich Konkursu wymagane są ponadto:
a) umiejętność wyrażania podanych treści językowych w innej formie (stosowanie parafrazy) oraz tłumaczenia wyrażeń i zwrotów z języka polskiego na język niemiecki,
b) umiejętność tworzenia płynnych i spójnych wypowiedzi ustnych w języku niemieckim na wybrany temat, w tym wyrażania własnych opinii oraz reagowania na wypowiedź rozmówcy,
c) posiadanie podstawowej wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego.

Na zawodach szkolnych zostanie przeprowadzony test leksykalno-gramatyczny z komponentem sprawdzającym umiejętność formułowania krótkiej wypowiedzi pisemnej. Czas na rozwiązanie zadań powinien mieścić się w granicach 60-90 minut.
Na zawodach rejonowych zostanie przeprowadzony test leksykalno-gramatyczny. Na jego wykonanie przeznacza się 90 minut.
Zawody wojewódzkie składają się z dwóch części:
1) części pisemnej – w formie testu leksykalno-gramatycznego. Na jego wykonanie przeznacza się 60 minut.
2) części ustnej – w formie rozmowy z komisją konkursową (ok. 6-10 minut) na jeden z wylosowanych tematów związanych z życiem codziennym, rodziną, zainteresowaniami, szkołą, planami na przyszłość, przyjaźnią, stylem życia, zdrowiem, sportem, środkami masowego przekazu, pracą zawodową, żywieniem, podróżowaniem, nauką i techniką, światem przyrody, świętami (z uwzględnieniem aspektu realioznawczego dotyczącego krajów niemieckiego obszaru językowego).
Zarówno do części pisemnej, jak i części ustnej zawodów wojewódzkich przystępują wszyscy uczniowie, którzy zakwalifikowali się do tego etapu Konkursu.

 

Do zawodów rejonowych awansują uczniowie, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia.

Tytuł laureata Konkursu przyznaje Kurator.
Zaświadczenia są ważne na terenie całego kraju.
Uprawnienia laureatów stopnia wojewódzkiego (III stopień) konkursów dla szkół podstawowych:
1) celująca roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu objętego konkursem (celująca końcowa klasyfikacyjna z przedmiotu objętego konkursem – jeżeli tytuł laureata uczeń uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej),
2) zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu objętego konkursem,
3) przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej;
Finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadpodstawowej.


Szczegółowy regulamin konkursu:

http://ko-gorzow.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/kp-regulamin-j.-niemiecki-2020-ok.pdf

Wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału

w etapie szkolnym konkursu przedmiotowego

zapraszają

wasi nauczyciele języka niemieckiego!

Zgłoś się i ty!

 

Szczęśliwy numer

Na dziś
to
18
Następne losowanie o godzinie 18:00

Polecamy

orzel
 

   
   

 

 

Partnerzy